Kościół Ewangelicki

Tylko Pismo Święte!

Chrześcijanie

Kościół Ewangelicko-Augsburskie w Polsce jest częścią Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła Chrystusowego założonego przed dwoma tysiącami lat podczas Zesłania Ducha Świętego. Jak jedno z chrześcijańskich wyznań odwołujemy się do spuścizny XVIw. Reformacji i prac ks. dra Marcina Lutra.  Zasady naszej wiary wyłożone zostały w Księgach Symbolicznych.

Trójca Święta

Wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego jest podstawowym dogmatem chrześcijaństwa, a więc i Kościoła Ewangelickiego.

Tylko Pismo

Źródłem wiary jest tylko i wyłącznie Biblia. Tradycja jest jedynie sposobem jej wyznawania. Sprzeczność między Biblią a tradycją usuwa się na korzyść Biblii.

Tylko łaska i tylko wiara

Ewangelicy wierzą, że łaska jest bezwarunkowym Bożym darem, na który człowiek nie zasłużył. Warunkiem jej przyjęcia jest wiara. Ludzkie starania, uczynki i zasługi nie mogą przysłużyć się człowiekowi do zbawienia. Są one jedynie efektem i owocem wiary.

Tylko Chrystus

Głową Kościoła Ewangelickiego, jedynym Pośrednikiem, Panem i Zbawicielem jest tylko Jezus Chrystus.

Kościół

Kościół jest społecznością świętych (uświęconych wiarą przez Ducha Św.), w której czysto zwiastuje się Słowo Boże i prawdziwie sprawuje Sakramenty Św.

Nabożeństwo

W Kościele Ewangelickim nie ma mszy, są za to nabożeństwa. Msza jest ofiarą, natomiast my uważamy, że jedyną ofiarę złożył Chrystus na krzyżu – jest to ofiara niepowtarzalna (por. Hbr 9, 22-28; 10, 12. 14, 17-18). Osią nabożeństwa jest zwiastowanie Słowa Bożego, które jest obecne w każdym nabożeństwie. W zależności od zwyczajów lokalnych, na każdym nabożeństwie lub cyklicznie na niektórych, sprawowany jest nadto Sakrament Ołtarza

Sakramenty

Kościół Ewangelicki, zgodnie z Pismem Świętym, uznaje jedynie dwa Sakramenty: Komunię Św. i Chrzest Św.

Chrzest Św. udzielany jest na uroczystym nabożeństwie, poprzez trzykrotnie polanie wodą i wypowiedzenie odpowiedniej formuły odwołującej się do Boga Ojca i Syna i Ducha Św. Udziela się go również niemowlętom (por. Mk 10, 13-16; 1 Kor 1, 16). Chrzest stanowi początek odnowy człowieka, który – jako dorosły – winien go potwierdzić swoją wiarą. Chrzest udzielony w innym Kościele uznaje się za ważny.

Komunia Święta (czyli Eucharystia, Sakrament Ołtarza, Wieczerza Pańska, Stół Pański) jest sakramentem ustanowionym przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy i powinna być sprawowana aż do czasu, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie na świat (por. 1 Kor 11, 26). Udzielana jest osobom dojrzałym (co najmniej młodzieży pokonfirmacyjnej) zazwyczaj podczas nabożeństwa, zawsze pod dwiema postaciami. Do Komunii może przystąpić każdy wierzący, niezależnie od wyznania. Sakrament ten nie działa mocą samej czynności (ex opere operato), lecz wymaga wiary. W przeciwnym razie, osoba niewierząca lub przyjmująca ten sakrament lekkomyślnie czy bez odpowiedniej powagi, czyni to na swoje potępienie (por 1 Kor 11, 27-29).

Kult świętych, relikwii i Matki Bożej.

Ewangelicy obdarzają Marię, Matkę Bożą wielkim szacunkiem i uznaniem ze względu na jej rolę w historii narodzenia Jezusa. Odmawiamy jednak jej kultu oraz modlitw ponieważ w naszym rozumieniu była ona zwykłym człowiekiem. Podobnie podchodzimy do świętych i relikwii. Jedyna cześć i chwała należy się Trójjedynemu Bogu. Tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem wiodącym do Boga Ojca. Ewangelik modli się tylko do Niego i tylko Bogu oddaje cześć.